หนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น- รหัส SK161 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

33฿

หนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น
ราคา 33.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 506
ขนาด 21.0 x 29.2 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 33.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 36.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 35.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 34.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 34.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 34.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 33.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 32.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

-ทำวัตรเช้า
-คำบูชาพระรัตนตรัย
-ปุพพภาคนมการ
-พุทธาภิถุติ
-ธัมมาภิถุติ
-สังฆาภิถุติ
-รตนัตตยัปปณามคาถา
-สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ถวายพรพระ
กรวดน้ำตอนเช้า
-ปัตติทานคาถา
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น
บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
ทำวัตรเย็น
-คำบูชาพระรัตนตรัย
-ปุพพภาคนมการ
-พุทธานุสสติ
-พุทธาภิคีติ
-ธัมมานุสสติ
-ธัมมาภิคีติ
-สังฆานุสสติ
-สังฆาภิคีติ
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
พระคาถาชินบัญชร
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง (ภูมิ ๑๖ ชั้น)
คำอธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อสันติสุขในประเทศไทยฯ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
บทพิจารณาสังขาร
มงคลจักรวาลน้อย
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
กรวดน้ำตอนเย็น
-อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
บทแผ่เมตตาของพระอรหันต์
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัส
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
-คำบูชาพระรัตนตรัย
-คำอาราธนาศีล ๕
-คำอาราธนาศีล ๘
-คำสมาทานศีล
-คำอาราธนาธรรม
-คำอาราธนาพระปริตร
-คำถวายสังฆทาน
-คำจบเงินทำบุญ
-คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร
อนุโมทนารัมภคาถา (บทให้พร ยะถา แปล)
สามัญญานุโมทนาคาถา (บทให้พร สัพพี แปล)
คำขอบวชชี (เนกขัมมภาวนา)
คำลาสิกขาแม่ชี (เนกขัมมภาวนา)
การบำเพ็ญสมาธิประจำวัน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบำเพ็ญสมาธิ
วิธีนั่งสมาธิ
คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
สำนึกพระคุณพ่อแม่
สำนึกวันเกิด
บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก
สั่งของชำร่วยงานศพ 3