เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย ในทุกรายการ

       ของชำร่วยงานศพ

ร้านสุโข ของชำร่วยงานศพ

Hot Line: 089-699-2755


ของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-171
บทสวดพระปริตร 1009
ราคา 21 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 1009
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 21.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์ดังนี้
• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์
• ทำวัตรเช้า
• ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
• ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
• ทำวัตรเย็น
• อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
• อานุภาพของพระปริตร
• บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน
- ชุมนุมเทวดา
- นมัสการพระพุทธเจ้า
- ไตรสรณคมน์
- นะมะการะสิทธิคาถา
- สัมพุทเธ
- นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทสวด ๗ ตำนาน
- ๑. มังคะละสุตตัง
- ๒. ระตะนะสุตตัง
- ๓. กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
- ๔. ขันธะปะริตตัง
- ๕. โมระปะริตตัง
- ๖. ธะชัคคะปะริตตัง (ย่อ)
- ๗. อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• บทสวด ๑๒ ตำนาน
- ๘. วัฏฏะกะปะริตตัง
- ๙. อังคุลิมาละปะริตตัง
- ๑๐. โพชฌังคะปะริตตัง
- ๑๑. อะภะยะปะริตตัง
- ๑๒. ชะยะปะริตตัง
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
• มงคลจักรวาลใหญ่
• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
• พิธีฉัน
• ถวายพรพระ
• อนุโมทนาวิธี
• มงคลจักรวาลน้อย
• กาละทานะสุตตะคาถา
• วิหาระทานะคาถา
• เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
• อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
• โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
• อาทิยะสุตตะคาถา
• ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
• มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
- บูชาพระรัตนตรัย
- กราบพระรัตนตรัย
- ขอขมาพระรัตนตรัย
- นมัสการพระพุทธเจ้า
- ไตรสรณคมน์
- สมาทานศีล ๕
- ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
- ชัยปริตร (มหากาฯ)
- อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
- แผ่เมตตาแก่ตนเอง
- อธิษฐานอโหสิกรรม
- แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- แผ่ส่วนกุศล
- กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- พระคาถาชินบัญชร
- พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก